Obsah

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb, pedagogicko- psychologickou pomoc žákům, učitelům a rodičům. Tento tým tvoří výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog a logopedický asistent. Pracoviště poskytuje pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potížích.

Školní psycholog                   Mgr. Klára Hrušková             klara.hruskova@poradnazl.cz

Výchovný poradce                Mgr. Martina Kudláčková      zs@zspohorelicezlin.cz

Metodik prevence                 Mgr. Lucie Hladilová             hladilova@zspohorelice.cz

Logopedický asistent             Bc. Veronika Seitlová             seitlova@zspohorelicezlin.cz

 

Oblasti působení:

 1. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  (žáci se zdravotním postižením a znevýhodněním – tzn. žáci dlouhodobě nemocní, se smyslovými vadami, vadami řeči, specifickými poruchami učení jako např. dyslexie a dysgrafie, žáci sociálně znevýhodnění, žáci mimořádně nadaní)
 2. poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti (poskytování poradenství žákům, zákonným zástupcům, pedagogům)
 3. práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti (vyhledávání a včasné odhalování příčin výukových potíží a jejich náprava)
 4. práce v oblasti prevence sociálně – patologických jevů (práce s dětmi v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy nastanou – vzdělávací programy, práce s třídními kolektivy na podporu dobrých vztahů)
 5. osvětová činnost (metodická podpora vzdělávání pedagogů – besedy, přednášky; osvěta rodičů)
 6. řešení výchovných problémů (společné hledání řešení při výchovných problémech)
 7. kariérové poradenství (poradenství v oblasti volby povolání)

Školní psycholog

Psycholog své služby nabízí žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům. Pomáhá řešit emoční a vztahové problémy (vztahy se spolužáky, učiteli i doma), problémy s učením i chováním. Vyhledává žáky s rizikem školního neúspěchu i žáky mimořádně nadané a podílí se na tvorbě podpůrných opatření pro takové žáky. Nabízí kariérové poradenství, spočívající v rozvoji sebepoznání, sebeprezentace a orientace na trhu práce. S žáky pracuje formou krizové intervence nebo poradenských konzultací, při nichž je důležitá i spolupráce s rodiči. Pedagogům poskytuje konzultace, příp. metodickou podporu. Koordinuje spolupráci školy a dalších školských zařízení, např. pedagogicko-psychologické poradny. Psycholog také vstupuje do tříd a pomáhá zlepšovat sociální klima a sociální dovednosti žáků (formou her rozvíjí vzájemnou spolupráci, schopnost řešení konfliktů apod.)

Obecně lze říct, že posláním školního psychologa je napomáhat tomu, aby všichni, kdo školu navštěvují, v ní byli spokojeni a cítili se v ní bezpečně.

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává metodickou, koordinační a informační činnost. Vytváří, koordinuje a podílí se na realizaci Preventivního programu školy. Připravuje a vyhodnocuje dotazníky a ankety vztahující se k tématům primární prevence (kouření, šikana, drogy, …).
Své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších rizikových projevů.

Výchovný poradce

Hlavní rolí výchovného poradce v tomto procesu je koordinace činností souvisejících se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Koordinuje mezi vyučujícími různých předmětů tvorbu a konečnou podobu dokumentů (IVP).

Dohlíží na realizaci podpůrných opatření doporučených danému žákovi v praxi.

Koordinuje také spolupráci školy a školského poradenského zařízení nebo dalších institucí podílejících se na vzdělávání a výchově žáka.

 

Logopedický asistent

Logopedický asistent pracuje pod metodickým vedením logopeda, zpravidla ze speciálně pedagogického centra. Logopedický asistent má vždy pedagogické vzdělání pro svou činnost v oblasti logopedie.

 

Logopedický asistent provádí:

 • přímou logopedickou intervenci u žáků se zjištěnou prostou vadou
  výslovnosti
 • logopedem stanovené edukační, resp. reedukační postupy a cvičení
  u svěřených žáků
 • vyhledává žáky s narušenou komunikační schopností
 • u svěřených žáků činnosti zaměřené na podporu přirozeného rozvoje
  řeči a prevenci

 

Logopedický asistent se zaměřuje zejména:

 • na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí

v mladším školním věku

 • na prevenci vzniku poruch řeči
 • na prevenci vzniku čtenářských obtíží
 • v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům žáků  s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče