Obsah

Historie


Pohořelická škola

(z obecní kroniky)
Škola byla postavena  roku 1904. V rohu budovy je vložena pamětní listina, drobné peníze a noviny té doby.
Na katastru obce Pohořelic v bývalém Podhradí, dle zápisu z roku 1371 byla fara a kostel. Lze se právem domnívat, že byla i škola.
Podhradí zaniklo po porážce Matyášových vojsk u Bílovic v r. 1469.Obnovená osada se nazývala Úhořelice. Od roku 1489 se hovoří o panství Pohořelickém. Kostelík sv. Jiljí byl obnoven za Elišky Kobylkovny z Kobylí roku 1639-1643.Eliška Kobylkovna žádala roku 1639 konzistoř, aby se mohly konati bohoslužby v kostelíku několikrát do roka farářem malenovským. Na obnovení fary nepomýšlela, poněvadž zpustošená obec se pomalu zalidňovala.
Svobodný pán František Horecký z Horky v žádosti z roku 1658 uvádí,že na panství pohořelickém je zakořeněno kacířství a obrácení zatvrzelců není možné bez duchovního vůdce.
Od roku 1687 vykonávali v kostelíku sv. Jiljí bohoslužby duchovní z Napajedel. Pohořelická fara se osamostatnila v r.1766, kdy měl panství v držení Karel Otta Salm z Neuburku, vnuk a nástupce Jakuba Arnošta, hraběte z Lichtenstejna, jehož nákladem byl postaven kostel Jana Nepomuckého roku 1739.
Tedy 27 let po postavení kostela, v zakládací listině z roku 1766 pro samostatnou faru se určuje plat rechtorovi. Všeho dostával 45 zl. 45 krejcarů ročně.
Tedy první škola v obci vznikla roku 1766.
Do roku 1880 byla škola jednotřídní. V roce 1880 byla přistavěna další třída a vyučovalo se tu do roku 1904, kdy byla postavena nová škola.
Budova staré školy sloužila do roku 1945 jako radnice a dále jako obecní byty pro chudé občany. V jedné z bývalých tříd bydlelo někdy i více rodin. Nyní jsou zde obecní byty a budova se dodnes jmenuje „Stará škola“. Budova je nyní ve špatném stavu a místní národní výbor má zájem ji odprodat uživatelům bytů.
K nové škole byly v roce 1962-1964 přistavěny šatny, dílna a sklep pro ústřední topení. Při všech akcích při zvelebování školy, ať už to byla výměna oken, adaptace další třídy, vybudování okrasného plotu, školní vodovod, ústřední topení, kanalizace a jiné vydatně pomáhali dobrovolně občané rodičovského sdružení.